Hakk?m?zda

Çaml?ca Özel Güvenlik

?çi?leri Bakanl??? Emniyet Genel Müdürlü?ünün 07.03.2005 tarihli EGM.EGTM.0152 faaliyet izin belgesi ile hizmet vermekteyiz.Her zaman önemli olan ve günümüz ?artlar?nda önemi daha da artan güvenlik ihtiyac?, özel güvenlik kanunu ile özel güvenlik e?itiminin önemini ve zorunlulu?unu ön plana ç?kartm??t?r. 5188 say?l? özel güvenlik kanunu gere?ince ö?retmen kökenli kurucular taraf?ndan kurulan ÇAMLICA ÖZEL GÜVENL?K kanunun gerektirdi?i ?artlar ve uluslararas? standartlarda e?itim vermektedir.

Hakk?m?zda
Misyonumuz

Misyonumuz

Özel güvenlik sektöründe kaliteli,güvenilir ve ba?ar? odakl? bir e?itim kurumu olmak.Her zaman geli?mekte olan özel güvenlik sektöründe kursiyerlerimize iyi bir e?itim sonucu meslek kazand?rmak.S?nav sonucu ba?ar?l? olan kursiyerlerimize kimliklerini ald?ktan sonra i? bulmalar?nda yard?mc? olmak.?? hayat?nda onurlu, dürüst, davran?? kurallar?na uyan ve ba?ar?l? özel güvenlik elemanlar? yeti?tirmektir.

Vizyonumuz

Vizyonumuz

ÇAMLICA ÖZEL GÜVENL?K Temel ve Yenileme, Silahl? ve Silahs?z olmak üzere, e?itimde milli birlik ve beraberli?imizi esas alarak, kanunda belirtilen ders konular?n? kursiyerlerimizin ortama uyum sa?layacaklar?, kar??la?t?klar? güçlüklerde; ne ?ekilde hareket edeceklerini, neler yapabileceklerini anlatmak suretiyle e?itimlerine devam etmektedir.

Hedefimiz

Hedefimiz

Kurumumuz kadrosu kanunda belirtilen ?artlara uygun alan?nda uzman, seçkin, deneyimli, halen çal??an ve emekli Emniyet Müdürü,Emniyet Amiri, Avukat, Uzman itfaiyeci, Doktor, Mühendislerden olu?maktad?r. Güvenli?in gerektirdi?i her türlü profesyonel e?itimi, teknik altyap?, uzman kadro ve ça?da? anlay??la birle?tiren ÇAMLICA ÖZEL GÜVENL?K, hizmet verdi?i ki?i ve kurumlara daima mü?teri memnuniyetini en üst düzeyde ya?atma hedefindedir.