E-DEVLET' TEN K?ML?K MÜRACAATI KILAVUZU (TEMEL)

(Klavuzu sonuna kadar dikkatle okudukdan sonra i?leme ba?lay?n?z)
 

S?nav sonucu ba??r?l? olanlar sertifikas? ç?kt?ktan sonra Edevlet uzerinden ("Özel Güvenlik Kimlik Kart? Ba?vurular?") k?sm?ndan kimlik muracaat? yapabilir.

Ba?vurunuzu telefon veya bilgisayar uzerinden yapabilirsiniz

MÜRACAATTAN ÖNCE RUHSAT HARCININ VE  K?ML?K KARTI ÜCRET?N?N YATIRILMASI GEREKL?D?R

Kimlik Kart ücreti (2023 y?l? için 140 TL)

Ücret  Türk Polis Te?kilat?n? Güçlendirme Vakf? ad?na Türkiye Halk Bankas?na Gi?eden “ÖZEL GÜVENL?K K?ML?K KARTI TAHS?LATI” ödemelerinden yatabilir.

ATM den ise:(Sadece Halkbank ATM sinden oluyor) S?ras?yla: G?R??, FATURA VE ÖDEMELER, E??T?M VE SINAV ÖDEMELER?, POL?S AKADEM?S? ÖDEMELER?,ÖZELGUV.K?MLK KART-POL.TES- menülerini seçip TC NO YAZIP ONAYLAYIN 

Özel Güvenlik Ruhsat Harc? (2023 y?l? için 2.994 TL)

Ümraniye vergi dairesine yat?ralabilir  (çakmak oto sanayide.) Silahs?z ögg kimlik kart? mevcut olup silahl?ya çevirecek adaylar bu harc? ÖDEMEYECEKLER. (Bankalar alm?yor. ?nternetten yat?r?lm?yor.)

?MZA YÜKLENMES?:

(çok önemlidir düzgün yap?lmad???nda müracaat?n?z olumsuz sonuçlan?r)

sistem imzan?z?n foto?raf?n? isteyecek.  Ba?vuruya ba?lamadan önce ;                                                                                                                         ?mzan?z? siyah tükenmez kalem ile bir ka??da at?n?z. Cep telefonunuzdan fotgraf?n? cekerek galerinizde haz?r tutunuz. imzan?n etraf?nda büyük bo?luklar varsa k?rparak sadece imzan?n oldu?u alan?n kalmas?n? sa?lay?n. Zemin rengi beyaz olmal?. 

SA?LIK RAPORUNUN E- NABIZDA GÖRÜNMES? GEREKL? :

 E-devlet kimlik kart? müracaat?n?z esnas?nda sistem "GEÇERL? B?R SA?LIK RAPORU YOK" hatas? veriyorsa ba?vurunuzu e-devlet üzerinden yapamazs?n?z 

BA?VURU SIRASINDA ALAB?LECE??N?Z HATALAR

Sistem diploman?z? , parmak izinizi veya SA?LIK RAPORUNUZU göremeyebilir. Bu hatalar veya  herhangi ba?ka bir hata al?yorsan?z ve ba?vuruyu tamamlayam?yorsan?z emniyete bizzat ba?vurman?z gerekiyor. Bunu için kursumuzdan sertifikan?z? teslim al?p internet üzerinden randuvu alarak bizzat müracaat edilecekitr. E devletten i?lemini yapamayanlar buraya t?klayarak ne yapacaklar?n? ö?renebilirler

 

E-DEVLET' TEN K?ML?K MÜRACAATI KILAVUZU (TEMEL)